Retributiereglement Bibliotheek Oud-Heverlee

Het retributiereglement maakt deel uit van het gebruikersreglement.

ARTIKEL 1. De gemeenteraad besluit voor de werking van de bibliotheek de volgende retributies vast te stellen:

1. Lidmaatschap:

  • Jaarlijks lidmaatschap tot en met 17 jaar: GRATIS
  • Jaarlijks lidmaatschap volwassenen (vanaf 18 jaar): 5,00 EUR
  • Jaarlijks lidmaatschap volwassenen kansentarief: 1,00 EUR

2. Reservering:

  • Materialen uit de eigen collectie: 0,70 EUR per materiaal
  • Materialen via IBL: 5,00 EUR per materiaal

3. Telaatgeld per week, per materiaal, en vanaf de eerste dag te laat: 0,50 EUR

4. Vergoeding: bij beschadiging of verlies van ontleende materialen, of bij gebrek aan inlevering gedurende de reguliere maningsprocedure die is vastgelegd in het gebruikersreglement, wordt de winkelprijs van het betrokken materiaal op moment van aankoop als retributie geheven. Bij gedeeltelijke beschadiging of verlies van een onderdeel van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag dat als retributie wordt geheven.

5. Kopies en prints per bladzijde: 0,15 EUR

ARTIKEL 2. Deze retributies zijn verschuldigd door diegene die van deze diensten gebruik maakt of de termijnen die zijn vastgelegd in het gebruikersreglement overschrijdt.

ARTIKEL 3. Deze retributies worden geheven op het moment dat gebruikers deze diensten aanvragen, op het moment dat ze de termijnen die zijn vastgelegd in het gebruikersreglement overschrijden of, specifiek voor reserveringen van materialen uit de eigen collectie, op het moment van ontlening of bij niet-afhaling binnen de vastgelegde termijn.

De betaling gebeurt onmiddellijk aan de balie of, voor online diensten en bij gebruik van de inleverbus, bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek. Als bewijs van betaling van de retributie geldt het kasticket waarop het bedrag vermeld is.

Bij gebrek aan betaling in der minne treedt de invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten in werking om de inning van de betrokken retributies te vorderen.

ARTIKEL 4. Materialen die niet langer geschikt zijn voor de uitleen worden verkocht. De retributies voor de verkoop worden vastgesteld op:

Tijdschriften: GRATIS

Alle andere materialen:

  1. tijdens doorlopende verkoop: 0,50 EUR
  2. tijdens evenementiële verkoop: 0,50 EUR met toepassing van formule ‘10+2 gratis’.
  • Materialen voor het doelpubliek van 0 t.e.m. 17 jaar worden voorafgaand gratis aangeboden aan de scholen gevestigd in Oud-Heverlee.
  • De bibliotheek behoudt zich het recht voor om materialen die achteraf overblijven gratis weg te schenken ten behoeve van niet-commerciële doelen.

ARTIKEL 5. Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende de bibliotheekdiensten. Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Naar het gebruikersreglement