Gebruikersreglement Bibliotheek Oud-Heverlee

Het retributiereglement maakt deel uit van het gebruikersreglement.

Artikel 1 – Toepassingsgebied en toegankelijkheid

Dit reglement geldt voor iedere bezoeker van Bibliotheek Oud-Heverlee, die bestaat uit twee filialen: Bibliotheek Haasrode en Bibliotheek Roosenberg.

De bibliotheek is een democratische instelling en is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. Iedere bibliotheekbezoeker is vrij om gratis alle aanwezige materialen en informatiebronnen te raadplegen, inclusief het internet.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving gebeurt op voorlegging van een geldige identiteitskaart. Door zich in te schrijven in Bibliotheek Oud-Heverlee verklaren bibliotheekgebruikers zich akkoord met dit reglement, dat te raadplegen is in de bibliotheek en op de bibwebsite, https://oud-heverlee.bibliotheek.be, en waarvan ze een exemplaar kunnen ontvangen op verzoek.

Bibliotheekgebruikers die nog niet over een bibpas beschikken, ontvangen er gratis één bij eerste inschrijving en/of kunnen desgewenst hun e-ID als bibpas gebruiken.

Bibliotheekgebruikers delen elke wijziging van adres, telefoonnummer en/of e-mailadres zo snel mogelijk en op eigen initiatief mee aan de bibliotheek.

Artikel 3 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bibliotheekgebruikers gaan akkoord met het gebruik van de persoonlijke gegevens die ze ter beschikking stellen, in zoverre dat nodig is voor de goede werking van de bibliotheek. De bibliotheek deelt noch de persoonlijke gegevens, noch de uitleengegevens van gebruikers met derden zonder hun expliciete toestemming.

De bibliotheek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). De volledige privacyverklaring is te raadplegen in de bibliotheek of via https://oud-heverlee.bibliotheek.be/privacyverklaring.

Artikel 4 – Lidmaatschap en Slim Netwerk

Het lidmaatschap van Bibliotheek Oud-Heverlee is 12 maanden geldig en op elk moment opzegbaar.

Tot en met de leeftijd van 17 jaar is het lidmaatschap gratis en wordt het stilzwijgend vernieuwd, tenzij er gedurende 12 maanden niets meer werd ontleend. Vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend en wordt er jaarlijks een lidmaatschapsretributie geheven.

Een geldig lidmaatschap is nodig om gebruik te kunnen maken van alle hieronder omschreven diensten van Bibliotheek Oud-Heverlee. Bibliotheekgebruikers kunnen hun lidmaatschap ook zelf beheren via het gratis online platform ‘Mijn Bibliotheek’.

Bibliotheek Oud-Heverlee maakt deel uit van het Slim Netwerk. Wie een geldig lidmaatschap heeft in één van de aangesloten bibliotheken, kan gebruik maken van de diensten van alle bibliotheken uit het netwerk. Een overzicht van de aangesloten bibliotheken is te raadplegen in de bibliotheek of via https://oud-heverlee.bibliotheek.be/slim-netwerk.

Artikel 5 – Uitlenen en verlengen

Bibliotheekgebruikers kunnen in bibliotheek Oud-Heverlee, m.a.w. in beide filialen samen, maximaal 15 materialen tegelijk uitlenen met hun eigen bibpas of hun e-ID.

Alle materialen in de bibliotheek zijn uitleenbaar, met uitzondering van de dagbladen, enkele referentiewerken en de meest recente nummers van tijdschriften. Deze materialen zijn wel vrij te raadplegen in de bibliotheek.

E-readers en e-boeken zijn uitleenbaar in Bib Haasrode mits ondertekening van een afzonderlijke afsprakennota aan de balie. Bibliotheekgebruikers vanaf 18 jaar kunnen, op voorwaarde van beschikbaarheid, maximaal 1 e-reader en 5 e-boeken tegelijk ontlenen.

De uitleentermijn bedraagt voor alle materialen 4 weken (28 dagen). Bibliotheekgebruikers kunnen deze termijn tweemaal verlengen, telkens voor een periode van 4 bijkomende weken, voor zover de ontleende materialen niet gereserveerd zijn. Ze dienen deze verlengingen zelf aan te vragen, zij het aan de balie, telefonisch, per mail of online via ‘Mijn Bibliotheek’. E-readers en e-boeken zijn niet verlengbaar.

Voor personen en instanties die actief betrokken zijn bij leesbevordering en -educatie kunnen aangepaste uitleenlimieten en -termijnen gelden.

Vier dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangen bibliotheekgebruikers daaromtrent een geautomatiseerde inleverherinnering, voor zover de bibliotheek over een geldig mailadres beschikt.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid

Bibliotheekgebruikers zijn verantwoordelijk voor de op hun naam ontleende materialen. Ze mogen deze zelf niet uitlenen aan derden en ze mogen er ook geen aantekeningen in maken.

Bibliotheekgebruikers kijken het geleende materiaal bij ontvangst na op eventuele beschadigingen en melden deze prompt aan een bibliotheekmedewerker om te vermijden dat ze zelf aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade via een vergoedingsretributie.

Bij beschadiging of verlies van de ontleende materialen of een onderdeel daarvan hebben bibliotheekgebruikers de keuze om de winkelprijs van het betrokken materiaal te vergoeden aan de balie of een vervangexemplaar aan te bieden.

Bij gedeeltelijke beschadiging, verlies van een onderdeel, en/of verlies van waardevolle, niet meer in de handel verkrijgbare materialen bepaalt de bibliothecaris de vergoedingsretributie.

Artikel 7 – Inleveren en de inleverbus

Bibliotheekgebruikers dienen ontleende materialen binnen de geldende uitleentermijn in te leveren in het filiaal waar ze werden ontleend: Bib Haasrode of Bib Roosenberg. De uiterste inleverdatum staat vermeld op de uitleenbon en is raadpleegbaar via “Mijn Bibliotheek”.

Buiten de openingsuren staat aan elk filiaal ook een inleverbus ter beschikking. Materialen die daarin worden gedeponeerd, worden op de eerstvolgende openingsdag van het betreffende filiaal verwerkt. Die eerstvolgende openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele telaatgeldretributie wordt berekend.

Bij gebruik van de inleverbus vereffenen bibliotheekgebruikers eventuele retributies n.a.v. laattijdig inleveren of beschadiging bij hun eerstvolgende bibbezoek.

E-readers mogen enkel ingeleverd worden via de balie van Bib Haasrode, niet via de inleverbus.

Artikel 8 – Reserveringen, IBL en aankoopsuggesties

Bibliotheekgebruikers kunnen maximum 5 materialen tegelijk reserveren, zowel uit de collectie van Bibliotheek Oud-Heverlee als uit de collectie van andere bibliotheken via IBL of interbibliothecair leenverkeer.

Ze kunnen de gereserveerde materialen afhalen in een filiaal naar keuze en dienen deze na ontlening in te leveren in datzelfde filiaal.

Zodra een gereserveerd materiaal beschikbaar is, ontvangen bibliotheekgebruikers daaromtrent een mail of brief. Vervolgens blijven de gereserveerde materialen nog 8 kalenderdagen voor hen ter beschikking in het gekozen filiaal.

Voor de reservering van aanwezige of uitgeleende materialen uit de eigen collectie wordt een reserveringsretributie geheven op het moment van ontlening of niet-afhaling binnen de vooropgestelde termijn. E-readers kunnen niet gereserveerd worden.

Voor de reservering van materialen uit de collectie van andere bibliotheken via IBL wordt een IBL-retributie geheven op het moment van de reservering. Voor deze materialen gelden dezelfde uitleen- en verlengvoorwaarden als voor materialen uit de eigen collectie.

Bibliotheekgebruikers mogen ten allen tijde aankoopsuggesties doorgeven via het daartoe bestemde formulier op de bibwebsite. Wensen ze deze materialen na verwerking zelf als eerste te ontlenen, dan kan de bib deze voor hen reserveren met toepassing van de geldende voorwaarden.

Artikel 9 – Telaatgeldretributie en maningsprocedure

Bibliotheekgebruikers die de uitleentermijn van de ontleende materialen overschrijden, betalen een telaatgeldretributie per uitgeleend materiaal en per week. De aanrekening van deze retributie start op de eerste dag na het verstrijken van de uitleentermijn.

Bibliotheek Oud-Heverlee verstuurt hieromtrent de volgende maningsberichten naar de betrokken bibliotheekgebruikers:

  • Binnen de week na het verstrijken van de uitleentermijn: eerste herinnering per e-mail of brief.
  • De 2e week na het verstrijken van de uitleentermijn: tweede herinnering per e-mail of brief.
  • De 6e week na het verstrijken van de uitleentermijn: derde herinnering per brief met de totale telaatgeldretributie en de winkelprijs van het achterstallige materiaal.
  • De 8e week na het verstrijken van de uitleentermijn: laatste herinnering per brief, met herneming van bovenstaande informatie.

Indien de bibliotheekgebruikers de materialen en bijhorende retributies 10 weken na het verstrijken van de uitleentermijn nog niet inleverden en/of vergoedden, stuurt de Dienst Financiën van de Gemeente Oud-Heverlee hen per aangetekend schrijven een eindfactuur met het saldo van de verschuldigde telaatgeld- en vergoedingsretributies.

Vanaf dat moment mogen ze de materialen niet meer inleveren en is hun lidmaatschap ongeldig tot vereffening van dit saldo via overschrijving op de algemene rekening van de Gemeente Oud-Heverlee.

Artikel 10 – Maximumsaldo

Bibliotheekgebruikers mogen een maximumsaldo van 10 euro aan onbetaalde retributies opbouwen. De lidmaatschapsretributie wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

Zodra bibliotheekgebruikers deze limiet bereiken, wordt hun bibpas geblokkeerd. Ze kunnen pas opnieuw gebruik maken van alle omschreven diensten van Bibliotheek Oud-Heverlee zodra ze de verschuldigde retributies integraal vergoeden.

Artikel 11 – Inlichtingen en internet

De bibliotheekmedewerkers staan ter beschikking van de bibliotheekbezoekers, die steeds beroep op hen mogen doen voor informatie, begeleiding of andere hulp – ook per mail via bibliotheek@oud-heverlee.be. In beide filialen zijn infostands voorzien met algemene en culturele informatie.

Het gebruik van de leeszaal van Bib Haasrode en van het internet voor opzoekwerk zijn gratis.

Artikel 12 – Kopiëren en printen

Kopiëren uit bibliotheekmaterialen en printen vanuit de publiekspc’s is mogelijk in beide filialen, zij het enkel voor strikt persoonlijk gebruik in overeenstemming met het auteursrecht. Ook hiervoor wordt een retributie geheven en verrekend aan de balie.

Artikel 13 – Gedragscode

Bibliotheekbezoekers dienen de netheid in de bibliotheek te respecteren, evenals de privacy en rust van andere bezoekers. Ze dienen de aanwijzingen van de aanwezige bibliotheekmedewerker(s) op te volgen.

In de bibliotheek geldt een rookverbod en zijn dieren niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.

Eten en drinken is niet toegestaan in de bibliotheek, met uitzondering van ter plekke aangeboden consumpties.

Bij overlast of wangedrag kunnen de bibliotheekmedewerkers de gebruiker vragen om de bibliotheek te verlaten. Als de bibliotheekgebruiker weigert en de overlast niet stopt, hebben zij ook het recht om de politie te bellen.

Bij vaststelling van zware schade aan meubilair, apparatuur en/of software door toedoen van bibliotheekgebruikers wordt de op dat moment geldende aankoopprijs van het beschadigde materiaal geheven als vergoedingsretributie.

Artikel 14 -  Aansprakelijkheid

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.

De bibliotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan persoonlijke apparatuur door het gebruik van ontleende bibliotheekmaterialen.

Ook kan de bibliotheek niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden die haar werking kunnen beïnvloeden, zoals (maar niet beperkt tot) inbraak, stroom- of internetpanne, brand- of waterschade en vandalisme. In dergelijke gevallen nemen de bibliothecaris en, indien nodig, het college van burgemeester en schepenen de nodige beslissingen.

Artikel 15 – Betwistingen

Het lidmaatschap van bibliotheekgebruikers die ernstige inbreuken plegen op de bepalingen van dit reglement, kan ingetrokken worden. Bij betwisting zal de bibliothecaris en/of het college van burgemeester en schepenen de nodige beslissingen nemen.

Betwistingen over de betaalstatus van retributies zijn enkel ontvankelijk op vertoon van het betalingsbewijs.

Artikel 16 – Openingsuren en sluitingsdagen

De openingsuren en sluitingsdagen van de bibliotheek worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Bibliotheekbezoekers kunnen deze ten allen tijde raadplegen via de bibwebsite of de website van de gemeente, www.oud-heverlee.be.

Tijdens de zomervakantie, van 1 juli t.e.m. 31 augustus, kan Bibliotheek Oud-Heverlee een aangepast openingsschema hanteren. Deze zomerregeling, evenals bijkomende of uitzonderlijke sluitingsdagen, worden tijdig meegedeeld via de hierboven vermelde kanalen.

Artikel 17 – Geldigheid

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2022. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Naar het retributiereglement